Regulamin

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.pl.histents.com jest firma:

 

HISTENTS

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Gen. J. Bema 91-105

87-100 Toruń, Polska

e-mail: info@histents.com

NIP: 504 003 16 53          

REGON: 341325732

 

2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów (a więc ceny towarów do momentu ich potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej).

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Serwisu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach Serwisu.

5. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz sposoby rozwiązywania sporów są regulowane przez prawo polskie.

 

II. Składanie zamówień.

1. Wszystkie ceny podane w Serwisie www.pl.histents.com są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny podane w stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące (jako że zestawienie towarów w serwisie nie stanowi oferty handlowej).

2. Sposób zawierania umowy:

a) Kupujący wysyła zamówienie poprzez skorzystanie z "koszyka sklepowego" znajdującego się w serwisie.

b) Po sprawdzeniu poprawności podanych informacji i możliwości zrealizowania zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji. To potwierdzenie jest traktowane jako oferta skierowana do klienta. Kupujący ma 14 dni na dokonanie wpłaty za zamówione towary, w przeciwnym wypadku oferta jest nieważna i zamówienie jest anulowane.

c) Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego. W niektórych przypadkach jest możliwość wysłania towaru przesyłką za pobraniem.

3. Czas realizacji zamówienia (czyli czas od daty stwierdzenia wpłaty za zamówione towary do daty wysyłki towarów) to maksymalnie 40 dni roboczych chyba, że ustalono z klientem inaczej.

4. Zamówienia będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie. Stan realizacji zamówienia klient może sprawdzać na bieżąco logując się na swoje konto w naszym Serwisie. Wysyłka towaru będzie potwierdzana drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. Towary będą wysyłane przy pomocy Poczty Polskiej lub kuriera w zależności od wyboru Kupującego.

6. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionymi towarami nie zostanie odebrana przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo ponownie wysłać przesyłkę doliczając dodatkowe koszty dostawy wcześniej nie odebranej przesyłki.

7. Koszty dostawy są naliczane automatycznie przez system Sklepu i są uzależnione od ilości i cech zamówionych towarów jak i od rodzaju wybranego transportu. W przypadku niemożliwości obliczenia tych kosztów przez system serwisu, informację o kosztach transportu Kupujący otrzyma w potwierdzeniu będącym ofertą skierowaną przez Sprzedającego.

8. Czas dostawy zależy od wybranego środka transportu i od kraju przeznaczenia. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe w czasie transportu.

 

Przykładowe czasy transportu:

 

Wysyłka Polska Kraje europejskie Kraje nie europejskie
Ekonomiczna “Poczta Polska” 4 dni robocze 15 dni roboczych do 2 miesięcy
Priorytetowa “Poczta Polska“ 2 dni robocze 7 dni roboczych 10-15 dni roboczych
Kurier 1 dzień roboczy 2 - 5 dni roboczych 5-7 dni roboczych

 

 

III. Dokonywanie płatności.

1. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:

a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy (koszty obsługi przelewu leżą po stronie Kupującego).

b) Płatność przy odbiorze - jest możliwa jedynie w przypadku niektórych towarów - informacja na stronie towaru.

2. Po otrzymaniu rachunku pro forma Kupujący ma 14 dni na wpłacenie należności. W razie nie otrzymania zapłaty w tym terminie Sprzedający anuluje zamówienie.

 

IV. Rezygnacja, zwrot i reklamacja towaru.

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty dostarczenia przesyłki.

2. Zgodnie z art. 10 ust 3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni nie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności.

4. Zwrotowi podlega jedynie towar w stanie niemienionym.

5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

6. W celu uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania na własny koszt, transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności wymaganych do naprawy materiałów o czas niezbędny do ich ściągnięcia.

7. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

8. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

9. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanych towarów.

11. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: info@histents.com ewentualnie pod adres:

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Bema 91-105

87-100 Toruń

 

V. Promocje i rabaty.

1. Ceny towarów mogą zostać zmniejszone o procentowe upusty przyznawane indywidualnie.

2. Procentowe upusty nie dotyczą towarów objętych promocjami.

3. Przy kwalifikowaniu zamówienia do objęcia go upustem za wielkość zamówienia brana jest pod uwagę wartości wszystkich towarów (również tych objętych promocjami). Jeśli zamówienie jest objęte upustem za wielkość zamówienia upust jest obliczany jedynie od towarów nie objętych promocjami.

 

VII. Warunki  korzystania z vouchera.

1. Voucher może być wykorzystany przy zakupie dowolnych nieobjętych promocją produktów, dostępnych w sklepie www.histfenc.com.

2. Aby skorzystać z vouchera należy przy składaniu zamówienia wpisać w polu komentarz do zamówienia, kod podany na voucherze oraz jego wartość procentową. Wartość vouchera zostanie odjęta od całkowitej wartości zamówionych produktów bez kosztów wysyłki.

3. Voucher można wykorzystać jednokrotnie.

4. Termin ważności vouchera jest określony na voucherze.

5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Produkty zamówione przy pomocy vouchera podlegają standardowym warunkom gwarancji.

7. Zniżka na voucherze sumuje się z rabatem dla stałych klientów i za wielkość zamówienia. Zniżka z tytułu realizacji vouchera nie sumuje się z innymi promocjami.

8. Podczas składania jednego zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden voucher. Zabronione jest łączenie voucherów w jednym zamówieniu.

 

VII. Ochrona danych osobowych.

1. "Histents.com" zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnionych przez Kupujących w Sklepie. Kupujący posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia.

2. Aby dokonać edycji, zmiany bądź usunięcia danych osobowych ze sklepu Kupujący musi się zalogować do swojego konta w serwisie Sprzedającego. Dopuszczalne jest także usunięcie danych przez administratora po przesłaniu oświadczenia przez Kupującego o chęci skasowania swoich danych osobowych z systemu Sprzedawcy. Oświadczenie to może zostać przesłane e-mailem z adresu zarejestrowanego w systemie na adres info@histents.com.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest  Histents Aleksander Zmuda Trzebiatowski .

4. "Histents.com" będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących w Sklepie wyłącznie w celu realizacji zamówień Kupujących oraz w celach statystycznych i marketingowych, bez ich udostępniania osobom trzecim.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.

 

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.pl.histents.com jest firma:

 

HISTENTS

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Gen. J. Bema 91-105

87-100 Toruń, Polska

e-mail: info@histents.com

NIP: 504 003 16 53          

REGON: 341325732

Wpisany do rejestru CEIDG

 

2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów (a więc ceny towarów do momentu ich potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej).

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Serwisu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach Serwisu.

5. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz sposoby rozwiązywania sporów są regulowane przez prawo polskie.

 

II. Składanie zamówień.

1. Wszystkie ceny podane w Serwisie www.pl.histents.com są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny podane w stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące (jako że zestawienie towarów w serwisie nie stanowi oferty handlowej).

2. Sposób zawierania umowy:

a) Kupujący wysyła zamówienie poprzez skorzystanie z "koszyka sklepowego" znajdującego się w serwisie.

b) Po sprawdzeniu poprawności podanych informacji i możliwości zrealizowania zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji. To potwierdzenie jest traktowane jako oferta skierowana do klienta. Kupujący ma 14 dni na dokonanie wpłaty za zamówione towary, w przeciwnym wypadku oferta jest nieważna i zamówienie jest anulowane.

c) Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego. W niektórych przypadkach jest możliwość wysłania towaru przesyłką za pobraniem.

3. Czas realizacji zamówienia (czyli czas od daty stwierdzenia wpłaty za zamówione towary do daty wysyłki towarów) to maksymalnie 40 dni roboczych chyba, że ustalono z klientem inaczej.

4. Zamówienia będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie. Stan realizacji zamówienia klient może sprawdzać na bieżąco logując się na swoje konto w naszym Serwisie. Wysyłka towaru będzie potwierdzana drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. Towary będą wysyłane przy pomocy Poczty Polskiej lub kuriera w zależności od wyboru Kupującego.

6. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionymi towarami nie zostanie odebrana przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo ponownie wysłać przesyłkę doliczając dodatkowe koszty dostawy wcześniej nie odebranej przesyłki.

7. Koszty dostawy są naliczane automatycznie przez system Sklepu i są uzależnione od ilości i cech zamówionych towarów jak i od rodzaju wybranego transportu. W przypadku niemożliwości obliczenia tych kosztów przez system serwisu, informację o kosztach transportu Kupujący otrzyma w potwierdzeniu będącym ofertą skierowaną przez Sprzedającego.

8. Czas dostawy zależy od wybranego środka transportu i od kraju przeznaczenia. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe w czasie transportu.

 

III. Dokonywanie płatności.

1. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:

a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy (koszty obsługi przelewu leżą po stronie Kupującego).

b) Płatność przy odbiorze - jest możliwa jedynie w przypadku niektórych towarów - informacja na stronie towaru.

2. Po otrzymaniu rachunku pro forma Kupujący ma 14 dni na wpłacenie należności. W razie nie otrzymania zapłaty w tym terminie Sprzedający anuluje zamówienie.

 

IV. Rezygnacja, zwrot i reklamacja towaru.

1. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.

2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres:
HISTENTS
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
ul. Gen. J. Bema 91-105
87-100 Toruń, Polska
lub na adres: info@histents.com

4. Zwracany towar nie powinien nosić cech zużycia wykraczających poza zwykły zarzad mający na celu stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W przypadku towarów,, których wartość została obniżona przez klienta w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, kupujący ma w dalszym ciągu prawo do odstąpienia od umowy, a sprzedający ma prawo do uzyskania odszkodowania od kupującego za utraconą wartość towaru.

5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

6. W celu uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania na własny koszt, transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności wymaganych do naprawy materiałów o czas niezbędny do ich ściągnięcia, jeśli Kupujący się na to zgodzi.

7. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

8. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

9. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanych towarów.

11. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: info@histents.com ewentualnie pod adres:

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Bema 91-105

87-100 Toruń

 

V. Promocje i rabaty.

1. Ceny towarów mogą zostać zmniejszone o procentowe upusty przyznawane indywidualnie.

2. Procentowe upusty nie dotyczą towarów objętych promocjami.

3. Przy kwalifikowaniu zamówienia do objęcia go upustem za wielkość zamówienia brana jest pod uwagę wartości wszystkich towarów (również tych objętych promocjami). Jeśli zamówienie jest objęte upustem za wielkość zamówienia upust jest obliczany jedynie od towarów nie objętych promocjami.

 

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Sprzedawca – Aleksander Zmuda Trzebiatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Histents” Aleksander Zmuda Trzebiatowski w Toruniu (87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Bema 91-105) zarejestrowaną w CEIDG, NIP 5040031653 , REGON 341325732.

2. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Kupujących na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupującego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

3. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę.

4. Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu: 

a. realizacji zamówień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

b. świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 

c. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 

d. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 

e. oraz o ile Kupujący wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach przez Sprzedawcę Kupującemu (cel marketingowy/newsletter). 

5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są: 

a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 

b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem na następujący adres e-mail: info@histents.com, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

7. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

8. Szczegółowe informacje dla Kupującego dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących praw zostają każdorazowo przekazywane Kupującemu w momencie zbierania od nich danych osobowych.